Calendrier

VAOVAO


FOTOAMPIFOHAZANAN'NY SP37 ZOMA 19 JONA 2020

Ho an'ny Mpitandrina sy ny Fiangonana ary Vondron'olona Mpiara-mivavaka eto amin'ny SP VFA 37
Ho an'ny Sampana Fifohazana, ny Mpiandry, ny Mpiomana, ny Zanaky ny Fifohazana ary ny Kristiana rehetra eto amin'ny SP VFA 37
 
Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Tompo Jesoa
 
Mbola mitohy amin’ny alalan’ny fifandraisan-davitra, ry havana ny fanatanterahana ny Fotoam-pifohazana eto amin’ny SP VFA 37 amin’ny Zoma 19 Jona 2020 ho avy izao.
Hanomboka amin’ny 8 ora alina (20h) toy ny mahazatra izany,  ary entanina hatrany isika  
maniry entina am-bavaka mba handefa ny « sujet de prière » any amin’ny Filohan’ny SaFif SP VFA 37, ny Mpitandrina RAFALINIRINA Lalao Angèle : rafaliangele@gmail.com, mialohan’ny Alakamisy 18 Jona 2020 mba ahazoany mandrindra ny fitondrana am-bavaka.
 
Amin’ny alalan’ny GO TO MEETING no hanarahantsika ny fotoana
Rohy :
https://global.gotomeeting.com/join/127869581

Laharana an-taroby :
Allemagne: +49 721 9881 4161
Canada: +1 (647) 497-9391
France: +33 170 950 594
Suisse: +41 225 4599 78
Code d'accès: 127-869-581


Hoy Jesoa Kristy : « Indro Satana efa nilofo nitady anareo hokororohiny toy ny vary. Nefa Izaho nangataka ho anao, mba tsy ho levona ny finoanao ; ary rehefa mibebaka hianao, dia ampaherezo ireo rahalahinao » Lio.22 :31b-32
 
Mirary ny fitahian’i Jesoa Mpamonjy amintsika tsirairay avy.
Amin’ny anaran’ny Biraon’ny SaFif SP VFA 37
Ny Filoha                                                                                              Ny Mpitantsoratra
Ny Mpitandrina RAFALINIRINA Lalao Angèle                           Ramatoa RASOAVIMBAHOAKA NyainaFOTOAMPIFOHAZAN'NY SP VFA 37 AMIN'NY ZOMA 15 MEY 2020

Ho an'ny Mpitandrina sy ny Fiangonana ary Vondron'olona Mpiara-mivavaka eto amin'ny SP VFA 37
Ho an'ny Sampana Fifohazana, ny Mpiandry, ny Mpiomana, ny Zanaky ny Fifohazana ary ny Kristiana rehetra eto amin'ny SP VFA 37
 
Ho aminareo anie ny fahasoavan'i Tompo Jesoa
 
Araka ny fandaharam-potoanan’ny Sampana Fifohazana eto amin’ny SP VFA 37, ry havana, dia misy ny Fotoam-pifohazana karakaraina ho antsika kristiana tsy an-kanavaka eto amin’ny SP VFA 37 isaky zoma fahatelo amin’ny volana izay efa natombok’isika tamin’ny volana Janoary 2020 izany.
 
Noho ny toe-draharaha izay iaraha-mahalala eto amintsika dia tsy mbola afaka tontosaina any am-piangonana ny Fotoam-pifohazantsika. Nefa noho ny fitiavana sy ny famindrampon’Andriamanitra dia afaka manatanteraka fiaraha-mivavaka sy fifampaherezana hatrany isika amin’ny alalan’ny fampiasana ny fifandraisan-davitra ZOOM. Mandritra izany dia tsy misy ny Asa sy Fampaherezana fa rojom-bavaka no hatao aorian’ny fandraisana ny Tenin’Andriamanitra.
 
Ny fotoam-pifohazantsika manaraka izay anasana antsika tsy an-kanavaka dia amin’ny Zoma 15 Mey 2020 ho avy izao, izay hanomboka amin’ny 8 ora alina (20h) toy ny mahazatra
 
Koa entanina isika izay maniry entina am-bavaka mba handefa ny « sujet de prière » any amin’ny Filohan’ny SaFif SP VFA 37, ny Mpitandrina RAFALINIRINA Lalao Angèle : rafaliangele@gmail.com, mialohan’ny Alakamisy 14 Mey 2020 mba ahazoany mandrindra ny fitondrana am-bavaka.
 
« Ny fiàsan’ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra » Jak.5 :16b
Ito ny rohy hidirantsika amin’ny fanompoam-pivavahana
Sujet : Fotoam-pifohazan'ny SAFIF SP37
Heure : 15 mai 2020 08:00 PM Paris
 
Participer à la réunion Zoom
ETO NO FIDIRANA AMIN'NY FOTOAMPIFOHAZANA AMIN'NY ZOMA 15 MEY
ID de réunion : 790 2822 2811
Mot de passe : 3kgpuM

https://us04web.zoom.us/join 


Ho an'ireo tsy mbola manana compte ZOOM dia toy izao kosa ny fomba fampidirana izany ao amin'ny téléphone:
TELECHARGE-O TOY IZAO KOSA ZOOM RAHA TSY MBOLA MANANA COMPTE IANAO 
 

Mirary ny fitahian’i Jesoa Mpamonjy amintsika tsirairay avy.
Amin’ny anaran’ny Biraon’ny SaFif SP VFA 37
Ny Filoha                                                                                              Ny Mpitantsoratra
Ny Mpitandrina RAFALINIRINA Lalao Angèle                           Ramatoa RASOAVIMBAHOAKA Nyaina

HAFATRA HERINANDRO MASINA 2020

Ho an’ny Mpitandrina sy ny Fiangonana ary ny VOMM eto amin’ny SP VFA 37
« Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompo. » ( 2 TES 2 :2 )
Ry Havana,
Fifaliana ho anay Biraon’ny SP VFA 37 ny manoratra antsika rehetra nahatratra izao Alahadin’ny Sampandrofia sy ny Herinandro Masina izao. Miarahaba antsika tsy maty fo aman’aina fa narovan’ny Tompo tokoa ny fiangonany ( SAL 91 :7-16). Na dia teo aza ny voakasik’ireny aretina ireny dia nositranin’ny Tompo Izay efa nitondra tokoa ny rofintsika  ( ISA 53 :4a, 5). Mampahery antsika izay tsy mbola tomombana ny fahasalamana ary mahatsiaro am-bavaka anareo mandrakariva izahay sady miantso ny fiangonana mba hifampitondra am-bavaka hatrany, fa ny fivavaky ny marina mahery indrindra ry havana (JAK 5 :16b).
Manolotra ny fisaorana feno fankasitrahana ny Mpitandrina sy ny Biraon’ny Fiangonana, ny Diakonina mpiara-miasa ary ireo Kristiana Teknisiana nahalavorary ny fampitana ny fanompoam-pivavahana sy ny fampaherezana ny fiangonana tamin’ny endriny samihafa nanomboka tamin’ny fotoana nikatonan’ny Fiangonana; Matoky isika fa ho hanitra ankasitrahan’ny Tompo ireny ary hisy vokany tsara isam-batan’olona sy isam-piangonana.
Na dia eo aza ny faniriantsika hiaraka hiombom-bavaka amin’ny herinandro Masina dia tsy ho tanteraka izany noho izay efa iaraha-mahalala , tahaka izany koa ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo sy ny fankalazana ny Paska any am-piangonana.
Nefa hoy indrindra ny Soratra Masina hoe « Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an’Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasana rahateo . » ( ROM 8 : 28 ) .
Mihira amin’ny fanantenana isika manao hoe « Ka rahatrizay hanatona Anao ; Ny tsy ho farofy intsony, Fa hisy ny Alahady vaovao, Ka sitrana tsara ny fony… » (FFPM 426 :3a) .
Mbola hisy tokoa, ry havana, ny hahafahantsika manatanteraka ny Fandraisana ny Fanasan’ny Tompo hiarahana any am-piangonana, na hamangian’ny mpitandrina any an-tokantrano ho an’ireo tena tsy mbola afaka ho any.
Misaotra ny Tompo isika fa ny Perikopa tamin’ny Alahady 29 Martsa 2020 teo dia mampahafantatra fa mbola hisy fotoana voatendry hahazoana mankalaza ny Paska amin’ny manaraka any am-piangonana : ( 2 TAN 30 :1-3 // Nom 9 : 9-11) ; izay inoana ihany koa fa hahafahantsika mitondra sy manatanteraka ny Valopim-bokatra ho an’ny Fiangonana efa zatra sy miaina izany isaky ny Paska.
Ho an’ny Fiangonana sy Vondron’olona mpiara-mivavaka tsy mbola manana Mpitandrina miahy mivantana, ny Mpitandrina Biraon’ny Synodamparitany dia manao fandaharana fanompoam-pivavahana amin’ny alalan’ny Telephone na Video ; koa adidinay ny manentana anareo mba ampiasa sy ampita ireny fanompoam-pivavahana ireny any amin’ny kristiana ao aminareo, mba hihombonantsika aina.
Manantitra ny fampaherezana ho antsika isam-batan’olona sy isam-piangonana, ry havana. Fotoana tokoa izao iainana mivantana ny Karemy, hilomana tanteraka amin’ny vavaka sy ny Soratra Masina. Na izany aza mila fitandremana mafy satria maro ny fampianaran-diso tsy mifanaraka amin’ny foto-pinoantsika FJKM, eo koa ny famitahana maro hataon’ny satana sy ny forongony izay manaketraka ny fiangonana sy mampivilivily izay tsy miorina tsara. Ny fampaherezana nataon’ny Tompo tamin’i Petera anie ho tanteraka amintsika rehetra ihany koa : « … Indro, Satana efa nilofo nitady anareo ho kororohiny toy ny vary. Nefa Izaho nangataka ho anao, mba tsy ho levona ny finoanao ; ary rehefa mibebaka hianao, dia ampaherezo ireo rahalahinao » (LIO 22 :31,32 ) ; Mirary antsika hahatratra ny Paska 2020, sady hiara-mifaly amin’ny fanatanterahana izany . « Ary Andriamanitry ny fiadanana anie hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanan-tsiny  amin’ny fihavian’i Jesoa Kristy Tompontsika. » ( 1TES 5 : 23 )
Manao veloma finaritra anareo amin’ny anaran’ny Tompo Jesoa .
Amin’ny anaran’ny Biraon’ny SP VFA 37
 
Ny Filoha                                                                      Ny Mpitantsoratra
Ny Mpitandrina Raholiarison Yves                          Ny Mpitandrina Rasoavimbahoaka Fanjanavalona

Fanolorana mpitandrina

Fanoloran'ny Synodamparitany SP37 ny Mpitandrina Rasoavimbahoaka Fanjanavalona mivady eto Peniela (Sary)